Privacybeleid

Om u goed van dienst te kunnen zijn is het in sommige gevallen nodig dat Heritage Sinfonietta persoonlijke gegevens van u verzamelt. Heritage Sinfonietta neemt uw privacy serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Daarbij houdt Heritage Sinfonietta zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor verwerkt Heritage Sinfonietta mijn persoonsgegevens?
Heritage Sinfonietta gebruikt de door u via de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) de organisatie van een evenement, (ii) het onderhouden van een donateurschap (iii) het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines (eventueel via een derde partij), en (iv) het uitvoeren van data-analyses en klanttevredenheidsonderzoeken (eventueel via een derde partij).

Welke persoonsgegevens verwerkt Heritage Sinfonietta van mij?
De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, geboortedatum, IBAN, gekochte kaarten, enzovoorts. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen.

Hoe lang bewaart Heritage Sinfonietta mijn persoonsgegevens?
Heritage Sinfonietta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld. 4 jaar na onze laatste overeenkomst zullen wij u niet meer benaderen via post, telefoon of e-mail. Na 10 jaar na onze laatste overeenkomst zullen wij uw gegevens anonimiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Heritage Sinfonietta verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
Heritage Sinfonietta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heritage Sinfonietta. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt ons een verzoek ter zake bovengenoemde rechten sturen. Voor klachten kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Heritage Sinfonietta neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt conform de AVG passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Kan Heritage Sinfonietta het Privacybeleid wijzigen?
Heritage Sinfonietta behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen via onze website.